هنرستان فنی و حرفه ای کمال دانش

info@kamaledanesh.ir

0098-21-77208610

شما اینجا هستید: خانه » مشاهیر ایران » دکتر علی شریعتی »
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي

معرفی مشاهیر ایران زمین، دکتر على شریعتی به سا ل 1312 در مزينان از توابع سبزوار در خا نواده ای مذهبی چشم به جها ن گشود پدر او استا د محمد تقی شریعتی مردی پا ک و پا رسا و عا لم به علوم نقلی و عقلی و استا د دانشگا ه مشهد بود علی پس از گذراندن دوران کودکی وارد دبستا ن شد و پس از شش سا ل وارد دانشسرای مقدما تی در مشهد شد. علا وه بر خواندن دروس دانشسرا در کلا سها ی پدرش به کسب علم می پرداخت . معلم شهید پس از پا یا ن تحصیلا ت در دانشسرا به آموزگا ری پرداخت و کا ری را شروع کرد که در تما می دوران زندگی کوتا هش سخت به آن شوق داشت و با ایما نی خا لص با تما می وجود آنرا دنبا ل کرد.

مشاهیر ایران زمین دکتر علی‌ شریعتی‌

شریعتی در سا ل 1334 به دانشکده ادبیا ت و علوم انسا نی دانشگا ه مشهد وارد گشت و رشته ادبیا ت فا رسی را برگزید. در همین سا ل علی با یکی از همکلا سا ن خود بنا م پوران شریعت رضوی ازدواج میکند. وجود تفکر خلا ق با عث شد که معلم شهید در طول دوران تحصیل در دانشکده ادبیا ت به انتشا ر آثا ری چون : ترجمه ابوذر غفا ری، ترجمه نیا یش اثر الکسیس خ . کا رل و یک رشته مقا له ها ی تحقیقی در این زمینه همت گما رد.

معلم انقلا ب در سا ل 1337 پس از دریا فت لیسا نس در رشته ادبیا ت فا رسی بعلت شا گرد اول شدنش برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستا ده شد. وی در آنجا به تحصیل علومی چون جا معه شنا سی ، مبا نی علم تا ریخ و تا ریخ و فرهنگ اسلا می پرداخت و با اسا تید بزرگی چون ما سینیون، گورویچ و سا تر و... آشنا شد و از علم آنا ن بهره ها ی بسیا ر برد.

دوران تحصیل شریعتی همزما ن با جریا ن نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بود که او نیز با قلم و بیا ن خود و نوشته ها ی محکم و مستدل از این حرکت دفا ع مینمود. وی پس از سا لها تحصیل با مدرک دکترا در رشته ها ی .جا معه شنا سی و تا ریخ ادیا ن به ایران با زگشت در هما ن دوران نیز فعا لیتها ی بسیا ری در زمینه ها ی سیا سی و مبا رزاتی و اجتما عی داشت که به گوشه ای از آن فعا لیت ها میپردازیم.

در سا ل 1959 میلا دی به سا زما ن آزادیبخش الجزایر مى پیوندد و سخت به فعا لیت مى پردازد. در سا ل 1960 میلا دی مقا له ای تحت عنوان "به کجا تکیه کنیم " را در یکی از نشریا ت فرانسه منتشر میکند. در سا ل 1961 میلا دی مقا له "شعر چیست ؟" سا تر را ترجمه و در پا ریس منتشر مینما ید و در هما ن اول علت فعا لیت در سا زما ن آزادیبخش الجزایر گرفتا ر میشود و در زندان پا ریس با "گیوز" مصاحبه ای میکند که در سال 1965 در توگو چا پ میشود.

در سا ل 1961 نیز مقا له ای تحت عنوان "مرگ فرانتس فا نون " را در پا ریس منتشر میکند، همچنین در طول مبا رزات مردم الجزایر برای آزادی دستگیر میشود و مورد ضرب و شتم پلیس فرانسه قرار میگیرد و روانه بیما رستا ن میشود و سپس به زندان فرستا ده میشود. همچنین با مبا رزان بزرگ ملتها ی محروم نیز آشنا میشود وی در سال 1343 به ایران با ز میگردد و در مرز ترکیه و ایران توقیف و به زندان قزل قلعه تحویل داده میشود و بعد از چند ما ه آزاد و به خراسا ن زادگا هش میرود. در سا ل 1344 مدتی پس از بیکا ری ، اداره فرهنگ مشهد، استا د جا معه شنا سی و فا رغ التحصیل خ دانشگا ه سوربن را بعنوان دبیر انشا کلا س چها رم دبستا ن در یکی از روستا ها ی مشهد استخدام میکند، و سپس در دبیرستا ن بتدریس میپردازد و با لا خره به عنوان استا دیا ر تا ریخ وارد دانشگا ه مشهد میشود.

در سا ل 1348 به حسینیه ارشا د دعوت میشود و بزودی مسئولیت امور فرهنگی حسینیه را بعهده گرفته و به تدریس جا معه شنا سی مذهبی ، تا ریخ شیعه و معا رف اسلا می میپردازد در این محل است که دکتر شریعتی با قدرت و نیروی کم نظیر و با کنجکا وی و تجزیه و تحلیل تا ریخ، چهره ها ی مقدس و شخصیتها ی بزرگ اسلا م را معرفی نمود. استحکا م کلا م، با فت منطقی جملا ت با اتکا ء به پشتوانه فنی و عمیق فکریش هر شنونده ای را در کوتا هترین مدت سرا پا گوش میسا خت و در نیم راه گفتا ر تحت تا ثیر قرار میداد و سپس به هیجا ن می آورد.

در سا ل 1352 رژیم حسینیه ارشا د که پا یگا ه هدایت و ارشا د مردم بود را تعطیل نمود، و معلم مبا رز را بمدت 18 ما ه روانه زندان میکند و در خلوت و تنهایی است که علی نگا هی به گذشته خویش می افکند و استراتژی مبا رزه را با ر دیگر ورق زده و با خدای خویش خلوت میکند از این به بعد تا سا ل 1356 و هجرت ، دکتر زندگی سختی را پشت سر گذاشت . سا واک نقشه داشت که دکتر را به هر صورت ممکن از پا در آورد، ولی شریعتی که از این برنا مه آگا ه میشود، آنرا لوث میکند. در این زما ن استا د محمد تقی شریعتی را دستگیر و تحت فشا ر و شکنجه قرار داده بودند تا پسرش را تکذیب و محکوم کند. اما این مسلما ن راستین سر با ز زد، دکتر شریعتی در هما ن روزها و سا عا ت خود را در اختیا ر آنها میگذارد تا اگر خواستند، وی را از بین ببرند و پدر را رها کنند.

در مهر ما ه سا ل 1353 سا واک که غا فلگیر شده بود و از محبوبیت علی آگا ه او را بدست شکنجه روحی و جسمی سپرد، و میخواستند او را وادار به همکا ری نموده و برایش شوی تلویزیونی درست کنند و پا سخ او که هیچگا ه حقیقتی را به خا طر مصلحت ذبح شرعی نکرده است چنین بود "و اگر" خفه ام کنند سا زش نخواهم کرد وحقیقت را قربا نی مصلحت خویش نمیکنم دکتر در 25 اردیبهشت ما ه 1356 تهران را بسوی اروپا ترک گفت تا دورانی جدید را با مطا لعه و مبا رزه آغا ز کند. سر انجا م در روز یکشنبه 29 خرداد ما ه 1356 با قلبی عا شق، اندیشه ای پا ک، ایما نی محکم ، زبا نی قا طع ، قلمی توانا، روانی آگا ه و سیما یی آرام بسوی آسما نها و آرامشی ابدی عروج کرد و عا شقا ن و دوستداران خود را در این فقدان همیشه محسوس تنها گذاشت .

خدایش بیا مرزد و راهش پر رهرو با د.

منبع: سایت شریعتی

           شش راه ساده برای قبولی در کنکور کارشناسی و یا حتی کنکور کارشناسی ارشد ، یک نسخه ی کوتاه اما معجزه گر است برای کسانی که می خواهند در کنکور امسال گوی موفقیت را از رقیبانشان بربایند.
           باهوش تر شدن در رسیدن به آرزوها و موفقیت هایتان بسیار موثر است. برای باهوش تر شدن خودتان فقط روزانه یک ساعت وقت گذاشته و چند تکنیک ساده را انجام دهید.
           گاهی با دوستان افسرده و غمگین مواجه می شویم یا بهتر بگوییم متوجه می شویم که یکی از دوستانمان دچار افسردگی شده است و برای ادامه زندگی به مشکل برخورده است در چنین شرایط وظیفه ما در قبال دوست افسرده مان چیست؟ چطور می توانیم به او کمک کنیم تا دوباره به میل زندگی و زندگی کردن باز گردد ؟ در ادامه این بخش از نمناک راه کارهایی موثر برای کمک به دوست افسرده مطرح شده است
           نقاشی کشیدن برای کودکان فرآیندی طبیعی بوده که همراه با لذت انجام می ‎شود. این نقاشی ها به منظور بیان احساسات کودکان انجام می ‎شوند زیرا آن ها قادر به بیان احساسات مختلف خود از طریق صحبت کردن نیستند. آن ها ترس ها، شادی ها، رویا ها، امید ها و کابوس های خود را با نقاشی کشیدن بیان می ‎کنند و همچنین دیدگاه خود نسبت به جهان پیرامون شان را به این طریق به شما نشان می ‎دهند.
           بخشی از مغز کورتیزول را کنترل می کند و باعث احساس سرحالی می شود. در صورت عدم وجود کورتیزول، احساس خواب آلودگی در افراد ایجاد می شود. کافئین موجود در قهوه نیز دقیقا همین عملکرد را در بدن دارد. این مقاله ۲۵ مزیت جالب نوشیدن قهوه در ابتدای صبح را بر اساس جدیدترین پژوهشهای متخصصین بیان می کند.